Hållbarhet och miljö

Hållbarhet och miljö

På Pressalit lägger vi stor vikt vid att leva i harmoni med vår omgivning. Det handlar både om våra grannar och den vackra och mångsidiga naturen runt omkring oss. Många blir förvånade över att ett så stort industriföretag är beläget mitt i Ry med villor och andra privatbostäder som närmaste grannar, men vi på Pressalit uppskattar vår goda relation med våra grannar.

Miljö- och kvalitetsstyrning

1993 blev Pressalit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 1997 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär bland annat att vi arbetar med ständiga förbättringar i vårt ledningssystem, har ett processorienterad tankesätt med fokus på livscykeln och ett nära samarbete med våra leverantörer.

Våra miljö- och kvalitetsstyrningssystem har hjälpt oss att konkretisera begreppen omsorg och omtanke som är själva grunden för Pressalits affärsidé.

Miljölagstiftning

Pressalit är som D207-företag skyldiga att uppfylla kapitel 4 och 5 i miljöskyddslagen. Det betyder att vi har ett miljögodkännande och ett avloppsvattentillstånd som anger de övergripande ramarna och villkoren för vår drift och produktion på Isagervej i Ry. Vår tillsynsmyndighet är Skanderborg Kommune.

Processer och miljöpåverkan

Pressalit tillverkar själv företagets huvudprodukt – toalettsitsar av härdplast. Råvaran, ureagranulat, pressas in i uppvärmda verktyg under högt tryck och hög temperatur. Efter slipning, polering och montering av gångjärn är sitsen klar för packning. De Pressalit-produkter som innehåller mycket aluminium, tillverkas främst av underleverantörer och monteras sedan av Pressalit.

I samband med produktionen förekommer avfall i form av "spillror" och kasserade sitsar.. Vi försöker kontinuerligt minska mängden avfall och försöker återvinna så mycket som möjligt. Resterna skickas för förbränning där mottagaren använder materialet för värmeåtervinning.

För luftutsläpp, varav de viktigaste är formaldehyd, damm och smuts, mäter vi kontinuerligt våra utsläpp och följer gällande gränsvärden.

Miljöförhållanden – toalettstolar

En toalettsits består vanligtvis av ett säte och lock samt gångjärn och beslag. Sits och lock är tillverkade av bearbetat ureagranulat, som är ett organiskt material vars primära innehåll är cellulosa, koldioxid, kväve och vatten. I samband med pressprocessen frigörs också mycket små koncentrationer av formaldehyd som ligger långt under det fastställda gränsvärdet.

Materialet hör till gruppen härdplaster som är en typ av plast som liksom termoplast inte kan smältas ned och återanvändas. Bortskaffande ska ske genom regelbunden städning eller via de kommunala återvinningsstationerna.

Gångjärn och beslag är vanligtvis i rostfritt stål och/eller delar av termoplast. Rostfria ståldelar kan hanteras som metallavfall. Övriga delar kan lämnas till vanlig förbränning som nämnts ovan.

Härdplasten avger inga skadliga ämnen när den används.

Avfall från Pressalits fastigheter bortskaffas på ett hållbart sätt genom samarbete med återvinningsföretag.

Bortskaffande av elektriska Pressalit-produkter

Det är importörens/tillverkarens ansvar att bortskaffa elektroniskt avfall på ett miljövänligt sätt. På Pressalit har vi ett samarbete med Elretur (Elektriske & Elektroniske Producenters Affaldsorganisation). Som kund hos Pressalit kan du därför vända dig till Elretur när du vill göra dig av med dina elektriska produkter. För mer information, se www.elretur.dk.

Varje år avlägger Pressalit en rapport till Elretur och ger vårt miljöbidrag i enlighet med WEEE-direktivet. Detta innebär att du inte får miljöstyrelsen på halsen när du handlar hos Pressalit.

Du hittar vårt Elretur-certifikat i vårt Help Center.