Bæredygtighed

Bæredygtighed og miljø

Hos Pressalit lægger vi stor vægt på at leve i harmoni med vores omgivelser - naboer såvel som den smukke og mangfoldige natur, vi er så heldige at ligge midt i. Mange bliver overraskede over, at en så stor industrivirksomhed ligger placeret lige midt i Ry by, med parcelhuskvarterer og anden privat beboelse som nærmeste naboer, men hos Pressalit værdsætter vi et godt forhold til vores naboer.

Miljø- og kvalitetsledelse

Pressalit har siden 1993 været kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og siden 1997 miljøcertificeret i henhold til ISO 14001. Dette betyder blandt andet, at vi arbejder med kontinuerlige forbedringer i vores ledelsessystem, en procesorienteret tankegang med øje for livscyklus samt et forpligtende samarbejde med vores leverandører.

Vores miljø- og kvalitetsledelsessystemer er et væsentligt bidrag til konkretisering af begreberne omhu og omtanke, som er selve fundamentet i Pressalits virke.

Miljøregulering

Pressalit er som D207-listevirksomhed godkendelsespligtig i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5. Dvs. vi har en miljøgodkendelse og en spildevandstilladelse, der udstikker de overordnede rammer og vilkår for vores drift og produktion på Isagervej i Ry. Vores tilsynsførende myndighed er Skanderborg Kommune.

Processer og miljøpåvirkning

Pressalit fremstiller selv virksomhedens hovedprodukt - toiletsæder af hærdeplast. Råmaterialet, urea-granulat, presses i opvarmede værktøjer under stort tryk og høj temperatur. Efter slibning, polering og montering af hængsler er sædet klar til emballering. De Pressalit produkter, der har aluminium som gennemgående materiale, produceres primært hos underleverandører med efterfølgende montering hos Pressalit.

I forbindelse med produktionen fremkommer der spild i form af "grater" og frasorterede sæder. Vi forsøger løbende at reducere spildmængden og forsøger i videst muligt omfang at afsætte spildet til genanvendelse. Restmængden sendes til forbrænding, hvor modtageren bruger materialet til varmegenindvinding.

For luftemissioner, hvoraf de væsentligste er formaldehyd, støv og støj, måler vi løbende vores udledning og overholder de gældende grænseværdier.

Miljøforhold - toiletsæder

Et toiletsæde består typisk af sæde og låg samt hængsler og beslag. Sæde og låg består af forarbejdet ureagranulat, som er et organisk materiale, hvis primære indhold er cellulose, kuldioxid, kvælstof og vand. I forbindelse med presseprocessen afgives desuden meget små koncentrationer formaldehyd, som ligger et pænt stykke under den fastsatte grænseværdi.

Materialet tilhører gruppen af hærdeplaster; en plasttype der ikke, som termoplast, kan smeltes om og genanvendes. Bortskaffelse skal ske med almindelig dagrenovation eller via de kommunale genbrugsstationer.

Hængsler og beslag består typisk af rustfrit stål og/eller dele af termoplast. Rustfri ståldele kan bortskaffes som metalaffald. Øvrige dele kan gå til almindelig forbrænding som nævnt ovenfor.

Hærdeplasten afgiver ingen skadelige stoffer ved brug.

Affald fra Pressalits matrikler bortskaffes på bæredygtig vis gennem samarbejde med genvindingsvirksomheder.

Bortskaffelse af elektriske Pressalit produkter

Det er importørens/producentens ansvar at bortskaffe elektronikaffald på miljørigtig vis. Hos Pressalit har vi et samarbejde med Elretur (Elektriske & Elektroniske Producenters Affaldsorganisation). Som kunde hos Pressalit kan du derfor henvende dig til Elretur, når du ønsker at bortskaffe dine elektriske produkter. For yderligere information, se www.elretur.dk.

Hver år indberetter Pressalit til Elretur og afregner miljøbidrag i henhold til WEEE-direktivet. Dette betyder, at du er sikret mod uventede henvendelser fra miljømyndighederne, når du handler hos Pressalit.

Du kan finde vores elretur-certifikat i vores Help center.